50-årsdagen av Elyséefördraget, vänskapsfördraget mellan Frankrike och Tyskland

JPEG

I år firar vi 50-årsjubileet av vänskapsfördraget mellan våra två länder. Den 22 januari 1963 undertecknades Elysée-fördraget i Paris av förbundskansler Konrad Adenauer och president Charles de Gaulle. Den femtionde årsdagen av Elysée-avtalet kommer att firas med många evenemang i Europa och i hela världen under 2013 (se programmet på http://50ans.france-allemagne.fr).

I Sverige har Frankrikes ambassadör, Jean-Pierre Lacroix, och Tysklands ambassadör, Dr. Harald Kindermann, publicerat en gemensam artikel i DI och stod gemensamt värd för en mottagning den 22 januari 2013 vid Frankrikes residens för att fira 50-årsjubileet av Elysée-fördraget.

Gemensam artikel i Dagens Industri: "Fransk-tysk vänskap är till Sveriges vinning"

Artikel publicerad i Dagens Industri, 22 januari 2013

Under de närmaste veckorna kommer vi att gemensamt träffa studenter vid universitet över hela Sverige för att tala om vänskapen mellan Frankrike och Tyskland - och vad denna vänskap har för relevans för Sverige och för resten av Europa.

I år firar vi 50-årsjubileet av vänskapsfördraget mellan våra två länder. Den 22 januari 1963 undertecknades Elysée-fördraget i Paris av förbundskansler Konrad Adenauer och president Charles de Gaulle. 2012 har varit ett omskakande år som visat att vår vänskap inte har förpassats till ett museum utan förblir lika relevant, och ibland lika krävande, som för 50 år sedan.

Vi kommer att ha två huvudsakliga budskap till studenterna vi träffar:

För det första: geografi och demografi gör att de bilaterala relationerna mellan våra länder, som ligger mitt i Europa, hyser 150 miljoner invånare och svarar för mer än en tredjedel av Europeiska unionens BNP, är viktiga för alla länder i Europa. Under första halvan av 1900-talet var detta faktum givetvis till det värre. Men därefter även till det bättre, eftersom ansträngningar för att komma över bitterheten och hatet från det förflutna var centrala under uppbyggandet av det som skulle utvecklas till Europeiska unionen.

Den fransk-tyska vänskapen och den växande europeiska integrationen har ett gemensamt ursprung och samma syfte: att göra krig mellan nationer otänkbara och omöjliga genom att skapa gemensamma intressen och målsättningar. Det är därför ingen överdrift att hävda att den fransk-tyska försoningen inte bara satte freden i centrum av det europeiska projektet utan också gjorde främjandet av internationell stabilitet till en av dess centrala uppgifter. Den fred vi i dag tar för givet är resultatet av dessa visioner om försoning och enande. Ingen kan säga att freden tveklöst skulle ha bestått, i ett Europa märkt av två förödande krig, utan dessa enorma ansträngningar.

EU har blivit en unik instutition i den mänskliga historien: en konstruktion där 27 nationer, snart fler, frivilligt delar suveränitet och tar gemensamma beslut om framtiden i en ständigt pågående diskussion. Europeisk historia beslutas inte längre på slagfältet utan i fredliga, om än ibland heta, diskussioner mellan nationella ledare, parlamentariker och EU-tjänstemän.

Det har blivit kutym att ifrågasätta den ”dominerande” roll som Frankrike och Tyskland antas spela i den processen. Andra länder uppfattar ibland vår speciella relation som för exklusiv. Våra överenskommelser karikeras som förfabrikerade uppgörelser som tvingas på övriga medlemmar. Fransk-tyska möten inför viktiga EU-toppmöten bevakas med misstänksamhet. Ändå är kommentatorer kvicka med att kritisera den krånglande ”fransk-tyska motorn” i de fall EU inte kommer överens på grund av bristande tysk-fransk enighet.

Allt detta hände under 2012 kring frågor om finans- och skuldkrisen precis som det gjort tidigare i andra sammanhang och det kommer att hända igen i framtiden när det gäller andra frågor.

Tyskland och Frankrike är medvetna om sitt ansvar att förse EU med så mycket impulser och drivkraft som möjligt. Men vi är också medvetna om att även om vi ska fortsätta att precis som det står i Elyséefördraget ” konsultera varandra, innan alla beslut, om alla viktiga frågor (..) med målsättningen att komma fram till, så långt det är möjligt, en liknande ståndpunkt ” så är EU mycket mer än Frankrike och Tyskland. Alla medlemsstater deltar i EU:s beslutsfattande och det är av största vikt att säkerställa att folket i EU känner delaktighet i den processen. Här har Sverige en avgörande roll: med sin djupt rotade demokratiska tradition bidrar Sverige med mycket till EU, inte bara ekonomiskt, utan också genom något ännu viktigare, nämligen att ständigt verka för mer öppenhet och politiskt ansvarstagande. Som ett av de få länder som deltog i alla EU:s externa operationer och som ett ledande land inom utvecklingspolitik, bidrar Sverige även väldigt aktivt till EU:s fredsfrämjande roll internationellt.

50 år av vänskap har inte suddat ut skillnaderna mellan Tyskland och Frankrike. Därför utgör ofta uppgörelser mellan Tyskland och Frankrike en god bas för breda överenskommelser med samtliga EU-länder. Ganska ofta har vi till en början olika utgångspunkter, och våra nationella ståndpunkter i sig återspeglar en mängd olika åsikter. Att sedan föra dem samman blir en sund övning i ömsesidig förståelse och återgäldad flexibilitet. Värdet av den fransk-tyska vänskapen ligger till stor del i våra olikheter och de ansträngningar vi gör för att övervinna dem: den skulle vara mycket mindre relevant om vi från början alltid hade samma uppfattningar om allt.

50 år av vänskap kan dock ha gjort det svårare att se hur extremt djärvt Elyséefördraget var. Det är vårt andra budskap till de svenska studenterna: kom ihåg att ingenting får tas för givet. De dåvarande ledarna för våra två länder hade visioner som mötte folkets längtan efter fred. Men samtidigt var man tvungen att rasera fördomar som byggts upp under över ett århundrade av konfrontation. Vi får inte glömma att tre krig under tre generationer hade lett till miljontals döda, ännu fler miljoner lemlästade, änkor och föräldralösa barn, ödeläggelser av stora städer och infrastruktur. Ännu svårare att reparera var de moraliska skador som följer nederlag, förtvivlan och utländsk ockupation. Allt detta gjorde att hat och förakt tycktes vara det naturliga tillståndet för våra förbindelser. Detta var nödvändigt att övervinna. Fördraget banade väg för innovativa och ibland vågade åtgärder som exempelvis utbyten mellan miljontals ungdomar - som har inspirerat till EU:s Erasmusprogram - skapandet av gemensamma militära enheter mellan arméer som brutalt hade bekämpat varandra några decennier tidigare, lanseringen av storskaliga industriella projekt som Airbus, en gemensam TV-kanal på båda språken. Listan kan göras lång och omfattar alla möjliga områden.

Att bekämpa fördomar och säkerställa fred är ett ständigt pågående projekt. Som en anspelning till hatet och kriget som just tagit slut, skrev Albert Camus 1947 i slutet av ”Pesten” att ”pestens bacill aldrig vare sig dör eller försvinner”. Låt oss aldrig glömma det budskapet, inte som ett budskap om pessimism utan som en uppmaning till medvetenhet.

Frankrike och Tyskland kommer att fortsätta vårda sin vänskap. Vi kommer att fortsätta göra det för vår ömsesidiga vinning men också – vågar vi tillstå – för hela EU:s vinning. Om vi nu ser tillbaka på vad vi åstadkom för 50 år sedan så är det för att fortsätta verka i samma anda. Det är för att se till att vi 2063 får fira ett sekel av tysk-fransk vänskap i ett fredligt Europa.

Jean-Pierre LACROIX
Frankrikes ambassadör i Sverige

Harald KINDERMANN
Tysklands ambassadör i Sverige

Mottagning den 22 januari 2013 vid Frankrikes residens för att fira 50-årsjubileet av Elysée-fördraget

JPEG
Frankrikes ambassadör Jean-Pierre Lacroix och Tysklands ambassadör Dr. Harald Kindermann

0 I sitt tal påminde Tysklands ambassadör bland annat om styrkan i den tysk-franska vänskapen och den viktiga roll den spelat för den europeiska integrationen: ”Med Elysée-fördraget lade Frankrike och Tyskland långvarig fiendskap och rivalitet bakom sig, en fiendskap som hade lett till så många krig; krig som infekterat våra grannar och hela Europa. Vi slöt fred med våra hjärtan, inte den typen av fred som i historien ofta bara vait en respit för att förbereda nästa slag”. Frankrikes ambassadör underströk vikten av att alltid fortsätta utveckla vänskapen mellan Frankrike och Tyskland ” vi har våra skiljaktigheter men storheten i vårt samarbete liggar i att vi alltid är fast beslutsamma att komma över dem med hjälp av dialog och kompromisser, för oss och för våra eruopeiska partners. Frankrike och Tyskland är väl medvetna av vikten av denna beslutsamhet, för våra båda länder och för hela Europa”.

JPEG
Per Westerberg, Riksdagens talman, och Frank Belfrage, kabinettsekreterare vid UD

0 Per Westerberg, Riksdagens talman, och Frank Belfrage, kabinettsekreterare vid UD, talade om vänskapsfördragets betydelse i den europeiska integrationens historia och vad det fransk-tyska paret bidrar med till alla medlemsstater i Europeiska unionen.

JPEG
Elever från franska Lycée français och Tyska Skolan

0 Elever från franska Lycée français och Tyska Skolan underhöll med musik, poesi och högläsning av utdrag ur Elysée-fördraget.

JPEG
Franska och Tyska elever sjunger "Ode an die freude"

Senast uppdaterad 26/03/2014

Upp