Debattartikel om eurozonen av Ambassadören i SVD

Publicerad i SVD 20 november 2011.

Läs artikeln på svd.se

[marron]Frukta inte en stärkt eurozon [/marron]

Finanskrisen har gjort att länderna inom eurozonen har vidtagit en mängd åtgärder som avsevärt kommer att stärka den interna koordinationen och integrationen inom zonen: ökad konvergens av den ekonomiska politiken såväl som skatte- och budgetpolitiken, skärpt ömsesidig disciplin och övervakning och inrättandet av mer ekonomisk samordning inom eurozonen genom regelbundna möten mellan stats- och regeringscheferna för de länder som delar den gemensamma valutan samt en förstärkning av övervakningsinstanserna.

JPEG Dessa åtgärder är en nödvändig kompensation för den solidaritet, utan motstycke, som länderna inom eurozonen engagerats i, bland annat genom den europeiska stabilitetsfonden (EFSF) som har fått förstärkta medel. De är nödvändiga och välkomna; de kan äntligen komplettera det ofullbordade projekt som den gemensamma valutan för 17 länder varit fram tills nu, då den saknat en stark gemensam mekanism för budgetär och ekonomisk styrning .

0Om vi tillsammans lyckas installera nya verktyg för styrning och får dem att fungera, kommer eurozonen att bli starkare och bättre förberedd för att förebygga kriser samt att bemöta dem snabbt och effektivt.

Dessa förändringar ligger i hela europeiska unionens intresse, även för länder som Sverige som inte är medlemmar i eurozonen. Zonen representerar nästan tre fjärdedelar av europeiska unionens ekonomi och är den överlägset främsta handelspartnern för länder i EU som inte tillhör eurozonen.

0Att euron behåller sin stabilitet är alltså en grundläggande förutsättning för hela Europeiska unionens välstånd. Det är därför vi inte bör frukta utan snarare välkomna en förstärkning av eurozonen.

Pour des raisons diverses, et dans des conditions variables, plusieurs pays de l’Union européenne ont décidé de ne pas adopter l’Euro. Parce qu’elle est fondée sur le principe de démocratie et de libre consentement des États, l’Union européenne offre un paysage de diversité dans lequel certaines des politiques communes ont pu voir le jour sans être adoptées par l’ensemble des États-membres. Il ne faut pas regretter cette flexibilité qui a permis à l’UE de faire des progrès dans des domaines-clés - la suppression des contrôles aux frontières ou la politique de sécurité, par exemple - beaucoup plus rapidement qu’elle n’aurait pu le faire en recherchant systématiquement l’unanimité .

En sådan förstärkning kommer inte att försvaga unionen i sin helhet: Dels därför att den utgör ett komplement till den inriktning som beslutats inom EU genom lagpaketet om ekonomisk styrning som avser stärka samordningen av unionens ekonomiska och budgetära politik. Dels därför att europeiska unionen besitter oumbärlig kompetens inom ekonomiska områden som den inre marknaden, handelspolitiken och när det gäller den nödvändiga förstärkningen av EU:s främjande av forskning och innovation.

Vi kommer tvärtom att inom unionen som helhet att vara bättre rustade för att skapa villkor för ett framtida välstånd när eurozonen försetts med medel för att bevara sin stabilitet.

0Vi 17 länder inom eurozonen måste för detta gå längre i samordningen av våra politiska ekonomier. Måste det ske genom begränsade ändringar i europeiska unionens fördrag? Frågan har ställts och nu inleds en grundläggande reflektion, bland annat genom den rapport som Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy har begärt till slutet av året. Syftet förblir emellertid det samma, med eller utan fördragsändringar: Att säkerställa att euroländernas politik är koherent med målet om den gemensamma valutans stabilitet.

Flera länder har valt att av olika anledningar inte införa euron. Eftersom europeiska unionen grundas på principen om demokrati och frivillighet erbjuder EU en mångfald där en del gemensamma politikområden har kunnat införas utan att alla medlemsländer har infört dem. Denna flexibilitet är ingenting att beklaga. Den har gjort det möjligt för EU att göra framsteg inom nyckelområden som exempelvis avskaffandet av gränskontroller och samarbete inom säkerhetspolitik (områden som bland andra Sverige har valt att delta i) mycket snabbare än om man varit tvungen att systematiskt söka enhällighet.

Det är så här europeiska unionen fungerar. EU kommer inte att förändras i grunden av eurozonens förstärkning eftersom den endast har till uppgift att vaka över den ekonomiska och monetära unionen och inte att bli en form av ”EU–plus” som ska försöka tvinga på andra sina beslut. Dessutom har stats- och regeringscheferna inom eurozonen understrukit, i väldigt exakta klausuler, deras vilja att säkra en total transparens inom eurozonen och en tät interaktion med EU i sin helhet.

Men vi måste alla acceptera det ansvar som följer av dessa val. Eurozonens medlemmar måste ta ansvar inför sig själva och inför resten av EU och göra det som är nödvändigt för att behålla den gemensamma valutan, vars aktuella svårigheter inte bör skymma allt det positiva som den har fört med sig när det gäller prisstabilitet, skydd av köpkraften och förenklingar för handeln. Positiva effekter som hela den europeiska ekonomin har kunnat dra fördel av och som vi ska kunna fortsätta dra fördel av i unionen som helhet, i vårt fortsatta arbete med de utmaningar som vår gemensamma framtid står inför.

Jean-Pierre Lacroix
Frankrikes ambassadör i Sverige

Senast uppdaterad 22/11/2011

Upp