Frankrike fortsätter att reformera för ökad tillväxt och minskat underskott [fr]

Den ekonomiska och finansiella situationen - kommuniké efter ministerrådets möte

Paris den 10 september 2014

Finansministern och ministern för ekonomi, industri och digitala sektorn har gjort ett uttalande om Frankrikes ekonomiska och finansiella situation.

I kölvattnet av den finansiella bankkrisen 2008 och eurokrisen 2011 - 2012 befinner sig Frankrike och euroområdet sedan några månader i ett exceptionellt läge präglat av mycket svag tillväxt parallellt med en oväntad dämpning av inflationstakten.

Euroområdets tillväxtkollaps under andra kvartalet var en överraskning, framför allt i Tyskland och Italien. Nya osäkerhetsfaktorer, särskilt geopolitiska, har uppstått. Slutligen har inflationen sjunkit betydligt mer än väntat.

Situationen har därför också försämrats i Frankrike. Tillväxtprognosen för 2014 kommer således att revideras till 0,4 % och den för 2015 till 1 %. Den prognosen utgår ifrån att den ekonomiska aktiviteten i Europa återupptas mer gradvis.

Inflationsprognosen för Frankrike kommer också att revideras till +0,5 % för 2014 och +0,9 % för 2015. De beslut som Europeiska centralbanken (ECB) nyligen fattade är utan tidigare motstycke, men ECB förväntar sig inte att inflationen når 2 %-målet förrän 2017.

Prisnedgången är först och främst en följd av en alltför svag ekonomisk återhämtning, vilket har en direkt inverkan på landets offentliga finanser, eftersom svagare tillväxt och lägre inflation automatiskt leder till mindre intäkter och större underskott.

I detta nya sammanhang kommer Frankrike inte att uppnå sitt underskottsmål i år, trots att de offentliga utgifterna är under fullständig kontroll. Underskottet bör ligga på 4,4 % under 2014, men genom aktiva insatser från samtliga departement och genom noggrann hantering av hur budgeten genomförs, ska regeringen se till att budgeten håller sig till standardpraxis för offentliga utgifter under 2014.

Regeringen fortsätter dessutom på den bana den slagit in på:

Ansvarspakten kommer att genomföras fullt ut för företag och hushåll.

Det blir inga nya skattehöjningar.

Enligt vad som utlovats till det franska folket kommer 2015 års budget att innehålla skattesänkningar för hushåll. De finansieras med medel som tidigare avsatts för en annan skattesänkning, vilken underkändes av författningsdomstolen. Inkomststöden revenu de solidarité active-activité (1) och prime pour l’emploi (2) slås samman den 1 januari 2016.

År 2015 kommer besparingar på 21 miljarder euro att genomföras, och 2017 ska den summan ha stigit till 50 miljarder euro. Underskotten kommer att fortsätta att minska i takt med att tillväxten ökar.

Under dessa omständigheter kommer underskottet att sjunka under 2015 och nå 4,3 % av BNP.

Reformarbetet kommer också att fortsätta för att förbättra tillväxtpotentialen i ekonomin: genom framsteg för företag och dialog mellan arbetsmarknadens parter, genom att undanröja hinder för ekonomisk stimulans, genom förtydligande av det territoriella systemet, genom översyn av statens uppdrag samt genom modernisering av den offentliga sektorn.

Både Frankrike och Europa står inför utmaningen att hitta rätt takt för att minska underskotten, för att både värna om tillväxten och hålla kontroll på utgifterna. Det handlar inte om att granska eller tillfälligt upphäva EU-regler, utan om att kollektivt ta hänsyn till denna gemensamma ekonomiska situation med alltför svag tillväxt och alltför låg inflation, och samtidigt följa fördragen.

Denna situation kräver en sammanhållen ekonomisk strategi på EU-nivå som är uppbackad av penningpolitiken: skräddarsydd finanspolitik, strukturreformer och en europeisk plan för att stimulera investeringar.


(1) försörjningsstöd (intjänad tilläggsersättning), jämförbart med amerikanska Earned Income Tax Credit och brittiska Working Tax Credit

(2) inkomstberoende sysselsättningspremie eller anställningsbonus i form av en skattelättnad med syfte att göra arbete lönsamt

Källa:
http://www.gouvernement.fr/english/government-to-continue-reforms-to-boost-growth-and-cut-deficit

Senast uppdaterad 18/09/2014

Upp