Frankrikes transportminister Elisabeth Borne på besök i Göteborg [fr]

Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och Frankrikes transportminister Elisabeth Borne enades vid ett möte i Göteborg i juni 2018 om ytterligare steg för att genomföra det fransk- svenska strategiska partnerskapet för innovation och gröna lösningar inom transportsektorn.

Kampen mot klimatförändringarna och omställningen till en mer hållbar och motståndskraftig ekonomi är en stor global utmaning. Mot bakgrund av den bedömningen beslutade sig Frankrikes president Emmanuel Macron och Sveriges statsminister Stefan Löfven för att samarbeta. Den 17 november 2017 undertecknade de, i Göteborg, ett långtgående och ambitiöst strategiskt partnerskap för innovation och gröna lösningar. Partnerskapet kommer att ligga till grund för Frankrike och Sveriges bilaterala förbindelser under de kommande åren och spela en viktig roll i arbetet med att verka för mer miljövänliga ekonomier på nationell, europeisk och global nivå.

PNG

Sedan partnerskapet undertecknades har Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och Frankrikes transportminister Elisabeth Borne arbetat aktivt och målmedvetet för att genomföra färdplanen inom transportområdet och för att väsentligt stärka samarbetet mellan de båda länderna. Vid Solutrans-mässan i Lyon i november 2017, där Sverige var hedersgäst, anordnades en gemensam workshop som ett sidoevenemang till mässan. Båda ministrarna samt svenska och franska intressenter från industrin deltog i workshopen. Under de senaste sex månaderna har flera möten skett på teknisk nivå mellan de båda länderna som ett led i att konkretisera åtgärderna i partnerskapet.

{Martin Lundstedt, P-DG de Volvo Group, Thomas Eneroth et Elisabeth Borne} - JPEG
Martin Lundstedt, VD de Volvo Group, Thomas Eneroth och Elisabeth Borne

I samband med att Tomas Eneroth stod värd för det tredje högnivåmötet om uppkopplade och automatiserade fordon den 19 juni i Göteborg träffades de båda ministrarna och enades om ytterligare steg för att öka samarbetet mellan länderna samt att gå vidare med konkreta åtgärder inom följande tre huvudområden

  1. Uppkopplade och automatiserade fordon – utbyte kring konkreta resultat från franska och svenska tester med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon. Syftet är att utbyta information om bestämmelser, resultat och erfarenheter.
  2. VGröna fordon – undersöka möjligheterna att inkludera Frankrike i det tysk-svenska partnerskapet för elvägssystem. Det första steget kommer att vara att anordna ett förbehållslöst informationsmöte mellan det svenska departementet och de franska och tyska ministerierna före slutet av 2018.
  3. Järnväg och andra trafikslag – förslag om att, bland annat, anordna ett fransk-svenskt möte på expertnivå i Stockholm under hösten 2018 om höghastighetsjärnväg för att diskutera det här ämnet utifrån ett strategiskt långsiktigt perspektiv, inräknat den franska sakkunskapen inom området.

JPEG

Mer information :

PDF - 316.5 kb
(PDF - 316.5 kb)

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp