Jämställdhet mellan män och kvinnor: en prioritet för regeringen (20 februari 2014) [fr]

0Nationalförsamlingens diskussioner om lagförslag för jämställdhet mellan män och kvinnor har utmynnat i att två viktiga åtgärder har röstats igenom:0

1. Pappors föräldraledighet utvecklas och stärks

Regeringen vill uppmuntra kvinnor att återvända till arbetet samt balansera föräldraransvaret mellan män och kvinnor. Regeringen vill att 25 % av papporna tar ut en del av föräldraledigheten 2017.0

Lagtexten innehåller flera incitament för pappor att ta del av föräldraledigheten.0

För de som blir föräldrar till ett barn för första gången kompletteras den nuvarande föräldraledigheten (6 mån) med ytterligare en period på 6 månader, som den andra föräldern får ta ut.0

För de som blir föräldrar till två eller barn fler, kvarstår den nuvarande föräldraledigheten (3 år), men 6 månader tillfaller den andra föräldern.0

2. Skydd av aborträtten

Fyrtio år efter att Frankrike antog Veil-lagen, som innebar att rätt till abort lagstiftades, röstar ledamöterna igenom en lagstiftning för att skydda utövandet av aborträtten. Den antagna texten innehåller två punkter som garanterar rätten till abort för alla kvinnor:0

- Att ange skälet "nödtillstånd" för att få tillgång till abort tas bort. Detta skäl ansågs föråldrat både i verkligheten och som lagtext, och tas därför bort utan att för den sakens skull snedvrida balansen i Veil-lagen. Att det här skälet stryks innebär bara att villkoren för aborträtten ändras. Det enda av betydelse framöver är kvinnans önskan att avbryta eller fullfölja sin graviditet.0

- Brottet att hindra eller försöka hindra någon att söka information om abort skärps och utökas till att innefatta moralisk eller psykisk press och hot mot kvinnor som söker information om abort.0

Frankrikes regering har därför skapat en objektiv och tillgänglig hemsida om abort: ivg.gouv.fr

Senast uppdaterad 07/05/2015

Upp