Om webbplatsen [en] [fr]

Bildrättigheter

Fotografierna på denna webbplats kommer från olika källor. Där inget annat anges kommer de från kommunikationsenheten eller från Frankrikes utrikesdepartement.
Vid önskemål om återpublicering (grafik, foton eller videor), kontakta oss. (Vänligen skicka med en länk till sidan det gäller.)

Återpubliceringsregler

I enlighet med offentlig immaterialrätt, i synnerhet Artikel L. 122-5 i den franska immaterialrättslagen, finns inga restriktioner för återanvändning av "officiella dokument":

  • uttalanden, tal, pressmaterial och kommunikéer;
  • cirkulär, riktlinjer och andra regeldokument;
  • CERFA-formulär.

Etikettsmässigt bör dock varje delvis eller fullständig återpublicering av sådant material tydligt ange författarens namn, källan och när det är relevant inkludera en länk till originaldokumentet på ambassadens webbplats.

Allt övrigt material på ambassadens webbplats är upphovsrättsskyddat. All återanvändning kräver därför upphovspersonens medgivande enligt Artikel L. 122-4 i den franska immaterialrättslagen.

Detta gäller i synnerhet texter skapade av ambassadens personal i syfte att via internet förse fransk och utländsk allmänhet med information om ambassadens aktiviteter, om utrikespolitik i allmänhet och, för utländska besökare, presentationer av Frankrike. Detta innehåll får inte reproduceras utan att först få tillåtelse och utan att ange källa.

Sådan information får återanvändas för icke-kommersiella ändamål, i synnerhet undervisning, under förutsättning att informationens integritet respekteras, att andemeningen eller avsikten inte förändras på något sätt, och att ursprung och tidpunkt för publikationen anges.

Sådan information får inte användas för marknadsföring eller kommersiella syften utan uttryckt tillstånd och utan att ha erhållit en licens för att återanvända offentlig information. Att använda offentlig information för att skapa en produkt eller tjänst som ska göras tillgänglig för tredje part, utan kostnad eller mot ersättning, anses utgöra återanvändning för marknadsföring eller kommersiella syften.

Begäran om tillåtelse att återpublicera innehåll ska skickas till ambassadens webbredaktörer.

Återpublicering för reklam eller kommersiella syften kommer inte att tillåtas, förutom i undantagsfall.

Länkar till webbplatsen

Alla offentliga och privata webbplatser får utan att be om lov skapa länkar (inklusive djuplänkar) till information som ambassaden tillhandahåller.

Webbplatser som återpublicerar tillåtet material måste tydligt ange dokumentets ursprung i form av en webbadress: https://se.ambafrance.org/.

Längst ned på varje sida ska det stå All rights reserved (Upphovsrättsskyddat material).

Djuplänkar som leder direkt till önskat dokument ska prioriteras framför återpublicering.

I sådana fall behövs ingen tillåtelse för att länka till webbplatsen https://se.ambafrance.org/, men uttryckligt nämnande av ambassadens webbplats i namnet på l¨nken är rekommenderat. Webbplatser som väljer att peka mot https://se.ambafrance.org/ kan hållas ansvariga om de skadar anseendet för webbplatsen.

Länkar på ambassadens webbplats

På webbplatsen finns många länkar, privata och offentliga, franska och utländska. Ambassaden kan inte ställas till svars för deras innehåll. Deras enda syfte är att göra det lättare för internetanvändare att hitta andra resurser om det aktuella ämnet.

Skriva till webmastern

Det är möjligt att skicka kommentarer och förslag till webmastern. Webmastern kommer att sträva efter att ta dem i beaktande, men kan inte svara på specifika frågor eller frågor som rör annat än den rent administrativa eller tekniska hanteringen av webbplatsen.

För att skriva till Frankrikes ambassad i Sverige: Vår postadress; eller kontakta oss via e-post.

Webbplatsens utseende och skötsel

Ambassadens webbplats publicerar information skapad av alla dess avdelningar samt av franska utrikesdepartementet. Ambassadens press- och kommunikationsavdelning ansvarar för den dagliga redaktionella, grafisk och tekniska uppdateringen av webbplatsen.

Webbplatsen använder webbhotellet Oxyd.

Webbplatsen är byggd i SPIP, ett öppet källkodsprogram under GNU/GPL-licens.

Vad är ett RSS-flöde?

RSS är ett format för att syndikera webbinnehåll.

Syndikering är ett sätt att utbyta information (text, länkar, bilder) mellan webbplatser med automatisk uppdatering. Framför allt möjliggör det för en webbplats att visa information från en annan webbplats och ha kvar sin egen layout och grafiska profil.
Oavsett om du är en webmaster eller använder program för informationsaggregering erbjuder denna webbplats ett gratis RSS-flöde som innehåller de senaste nyheterna som publicerats på startsidan. Varje länk innehåller datum och tidpunkt för publiceringen, dokumentets namn och en kort sammanfattning om en sådan finns tillgänglig.
För att hämta RSS-flödet, klicka på ikonen längst ned på sidan.
RSS är en förkortning för Rich Site Summary eller Really Simple Syndication och baseras på XML-standard.
Alla RSS-filer måste följa XML 1.0-specifikationen som finns på World Wide Web Consortiums (W3C) webbplats.

Tillgänglighet

Ambassadens webbplats har utvecklats I enlighet med franska regeringens tillgänglighetsriktlinjer(Référentiel Général d’Accessiblité des Administrations, RGAA) och WC3-standarder.

Webbplatsen fungerar i alla tillgängliga webbläsare och är tillgänglig för alla förutom i händelse av force majeure.

Vi är engagerade i att ständigt förbättra vårt innehålls tillgänglighet för att försäkra tillgång till webbplatsens information.

Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar

Informationen på denna webbplats tillhandahålls som en tjänst till allmänheten. Trots noggrannheten i att översätta officiella texter och kontrollera innehåll och information är den publicerade informationen inte på något sätt påstådd att vara exakt, och ambassaden kan inte hållas ansvarig.

Information och/eller dokument tillgängliga på denna webbplats kan när som helst korrigeras och uppdateras.

Frankrikes ambassad I Sverige kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för någon skada som uppkommit efter tolkning eller användning av information och/eller dokument som finns tillgängliga på webbplatsen.

Gällande lagstiftning

Var webbplatsen än används lyder den under fransk lag. I händelse av konflikt, och då alla försök till uppgörelse misslyckats, är det endast franska domstolar som kan avgöra.

Om du har några frågor om dessa användarvillkor kan du skriva till oss på följande adress:
Ministry for Europe and Foreign Affairs
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle web
37, quai d’Orsay
75007 PARIS

Senast uppdaterad 05/11/2018

Upp