Premiärminister Manuel Valls om EU:s utveckling: utdrag ur tal vid regeringssammanträdet den 6 maj 2015 [fr]

Vid ett regeringssammanträde tisdagen den 6 maj 2015 framhöll Frankrikes premiärminister Manuel Valls tre EU-områden som Frankrike månar särskilt om: tillväxt, säkerhet samt gemensamma intressen och värderingar.

1.Ett Europa för tillväxt

Den tillväxt vi bygger upp i Europa vilar enligt vårt synsätt på tre pelare:

Den första pelaren är förnyade investeringar. Frankrike har sedan 2012 förespråkat att investeringar bör prioriteras på EU-nivå. [...] Finansiell konsolidering är den andra pelaren. Det är helt nödvändigt att vi får ordning på våra offentliga finanser om vi ska kunna upprätthålla kvaliteten på det Frankrike levererar till marknaderna, vilket är en förtsättning för vår självständighet. [...] Den tredje pelaren är strukturella reformer: de är nödvändiga för att ekonomin ska bli rörligare och mer konkurrenskraftig. [...] Inom euroområdet måste vi nu fundera över styrningen av vår ekonomiska politik. Alla detta sammantaget är grundläggande förutsättningar för en ökad stimulans av tillväxt och sysselsättning.

Ärade ministrar, jag är fast övertygad om att vi måste få fart på tillväxten igen – och därmed sysselsättningen – om medborgarna ska få tillbaka sin tilltro till EU.

För att skänka nytt hopp måste Europa också gå i spetsen för energiomställningen. Kampen mot den globala uppvärmningen måste få en större plats i vår utvecklingsmodell. Europa måste dessutom tala med en och samma röst vid klimatkonferensen i Paris 2015: det är enda sättet att nå ett ambitiöst globalt avtal. Vi talar om ett samlande projekt, en motor för tillväxten – och en brännande fråga för vår planet. [...]

2.Ett Europa som skyddar

Terrorhotet är större än någonsin och EU måste stå enat för att kunna hantera det. Därför är det nödvändigt att införa ett register med uppgifter om flygpassagerare, så att myndigheterna enklare kan identifiera potentiella terrorister, det vill säga det som kallas PNR, ett nytt flygregister i EU. [...]

Vi bör dessutom gå vidare med utvecklingen av det gemensamma försvaret. Sambandet mellan inre och yttre säkerhet behöver inte längre påkallas: när Frankrike ingriper i Sahelregionen söker vi hindra terrorismens utbredning, vilket gagnar alla i Europa. Vårt land har alltid tagit vårt ansvar och kommer att fortsätta att göra det – men vi kan inte göra det på egen hand.

Vi bör slutligen forma en ambitiös migrationspolitik. Det är akut! Antalet flyktingar som kommer över Medelhavet blir bara fler och EU måste bemöta det med kraft. De första svaren gavs vid Europeiska rådets möte den 23 april då vi tredubblade resurserna till Frontex insatser i Medelhavet. [...] Men vi måste gå längre än så och även reflektera över en gemensam politik som tar ett helhetsgrepp – där är vi inte ännu. Det innebär att vi måste ta tag i migrationens grundorsaker.

3Ett Europa som försvarar sina intressen och värderingar

Europeiska unionen är inte bara en marknad. EU är också, ja till och med i första hand, en värdegemenskap. Trots våra skillnader har vi européer det viktigaste gemensamt: frihet, mångfald, tolerans, jämställdhet, kulturens plats, sociala normer, mänsklig värdighet – EU är det enda området i världen där dödsstraffet är helt avskaffat, men den aktuella utvecklingen påminner oss om att vi inte kan ta det för givet utan att vi måste fortsätta kampen. [...]

Förhandlingarna på handelsområdet bör […] föras i en anda av öppenhet, ömsesidighet och respekt för regler. Medborgarna i de europeiska länderna har ofta intrycket att det är Europa som ger vika för resten av världen. Vi måste tvärtom ta tillvara våra offensiva intressen, och då tänker jag särskilt på vår önskan om att öppna upp marknaderna för offentliga upphandlingar och på förhandlingarna om ett transatlantiskt partnerskap.

Och för att vara trovärdig på den internationella scenen måste vi först se till att dessa värden garanteras inom vårt eget territorium. Den inre marknaden och reglerna för arbetstagares fria rörlighet måste följa principerna för rättvis konkurrens. Detta innebär bland annat att alla former av social och skattemässig dumpning ska motarbetas, eftersom det handlar om illojala metoder som är farliga för företagen och skapar otrygghet för de anställda. [...]

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp