Sverige deltar i försvarssamarbetet European Intervention Initiative [fr]

Sverige och Norge anslöt till försvarssamarbetet European Intervention Initiative (E12) i samband med dess andra försvarsministersmöte i ordningen. Sverige representerades då av försvarsminister Peter Hultqvist.

Samarbetet utgör en plattform för säkerhetspolitisk dialog och möjligt samarbete kopplat till olika typer av krissituationer.

Det syftar till att utveckla en gemensam strategisk kultur mellan de deltagande länderna och därmed stärka den europeiska förmågan att agera militärt i händelser av en kris eller konflikt. Grunden för samarbetet inom EI2 är samverkan kring ländernas riskbedömningar, hotbildsanalyser, erfarenhetsutbyte samt scenarieutveckling.

E12 är uppbyggt kring ett fåtal europeiska stater som har visat politisk vilja och militär förmåga att genomföra insatser som främjar den europeiska säkerheten. Samarbetet utgör ett komplement till insatser som genomförs inom EU, NATO, FN, OSSE eller andra ad hoc-koalitioner, utan att ersätta dem.

PNG

Senast uppdaterad 21/01/2020

Upp