Tio goda nyheter för 2015 (januari 2015) [fr]

Tio goda nyheter för 2015
 

Under 2015 kommer kommer flera reformer träda i kraft i Frankrike: lägre inkomstskatter och arbetskostnader och flera administrativa förenklingar. Läs mer nedan!

 

PNG
1. Sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare
De sänkningar av inkomstskatten som påbörjades 2014 fortsätter: under 2015 kommer fler än 9 miljoner hushåll att beröras. I dag betalar hushåll med inkomster mellan 6 011 euro och 11 991 euro 5,5 procent i inkomstskatt. I stället kommer inkomstskatt att börja tas ut på hushållsinkomster över 9 690 euro, med en lägsta skattesats på 14 procent.

 

PNG
2. Lägre kostnader för arbetskraft
Kostnaden för anställda med minimilön sänks. För denna grupp behöver arbetsgivarna inte längre betala in arbetsgivaravgifter, bortsett från avgiften till arbetslöshetsförsäkringen. Vidare sänks föräldraförsäkringsavgiften med 1,8 procent för inkomsttagare med en lön på mellan 1,6 och 3,5 gånger minimilönen. Dessutom inleds fas två av den s.k. skattelättnaden för konkurrenskraft och sysselsättning (CICE): rabatten på arbetskraftskostnaden höjs från 4 till 6 procent för löner upp till 2 800 euro netto per månad (9 procent i de utomeuropeiska departementen).

 

PNG
3. Avgiftsbefrielse för gåva av tomtmark
För att få fart på byggandet krävs det att tomtmark frigörs. Därför införs en tillfällig avgiftsbefrielse på gåvor av tomtmark, till ett högsta värde av 100 000 euro, för en släkting i rätt upp- eller nedstigande led. Villkoret är att gåvotagaren förbinder sig att bygga en bostad på tomten inom fyra år.

 

PNG
4. Lättare att köpa egendom
En lägre momssats på 5,5 procent kommer att gälla för köp av fastigheter i stadsdelar som en kommun prioriterar socialt. Villkoren för att få ett lån till nollränta blir dessutom generösare: man tar bort kravet på energiprestanda, inför flexiblare villkor i samband med köp av en subventionerad bostad och utvidgar systemet till att även gälla köp av äldre bostäder på landsbygden i behov av renovering.

 

PNG
5. Investeringar för uthyrning gynnas
Enligt den nya Pinel-lagen får den som köper en bostad välja att åta sig att vara hyresvärd i 6 eller 9 år, vilket kan förlängas upp till 12 år, och därmed få en skattelättnad på 12, 18 respektive 21 procent. Den som äger bostaden får möjlighet att hyra ut till släktingar, under förutsättning att hyran uppnår en viss nivå och med hänsyn till hyrestagarens tillgångar.

 

PNG
6. Tunga arbeten förs upp på konto för tidigare pension
På ett nytt konto räknas poäng samman för arbeten som anses tunga. Det handlar om faktorer som gör ett arbete tungt och som är enklast att identifiera (nattarbete, skiftarbete, repetitivt arbete och arbete under höga tryckförhållanden). Det kommer därmed att bli möjligt att gå i pension vid 60 års ålder. I och med denna sociala rättviseåtgärd kommer konton att öppnas för nästan en miljon arbetstagare redan under 2015, och för tre miljoner under 2016.

 

PNG
7. Ett särskilt stöd utbetalas till grupper med låga pensioner
Personer som den 30 september 2014 inte hade mer än 1 200 euro per månad i pension (inberäknat grundpension och kompletterande pensioner, lagstadgade och övriga) får under 2015 en särskild utbetalning om 400 euro. Läs mer här: joe_20141231_0302_0088.pdf

 

PNG
8. Möjlighet att när som helst säga upp försäkringar
Kostnaden för försäkringar utgör 5 procent av fransmännens budget och hittills har bindande åtaganden hindrat dem från att hitta konkurrenskraftigare alternativ. Men från och med 2015 kommer konsumenterna att när som helst kunna säga upp sina försäkringsavtal (bil, hem) efter ett års avtalstid. Detta gäller alla avtal som ingåtts efter den 1 januari 2015 (dekretet om tillämpning av lagen offentliggjordes den 31 december 2014). För avtal ingångna tidigare öppnas denna möjlighet från och med det datum då avtalet förlängs automatiskt nästa gång.

 

PNG
9. Företagens villkor förenklas ytterligare
Som chef för ett företag är det lätt att få nog av pappershögarna. Nu vidtas 14 åtgärder för att förenkla byråkratin. Bland de viktigaste är att begreppet arbetsdag harmoniseras inom ramen för arbetsrätten, utan att arbetstagarnas rättigheter påverkas negativt eller att den befintliga balansen ändras.

 

PNG
10. Järnvägen reformeras för större effektivitet
Reformen av järnvägen blir konkret i och med ett närmare samarbete mellan förvaltaren av spåren (RFF) och operatören (SNCF). Målet är en bättre samordnad styrning inom den numera sammanslagna järnvägsgruppen, där operatören (SNCF Mobilités) koncentrerar sig på tjänster till slutkunden och förvaltaren på infrastrukturen, liksom infrastrukturens tillgänglighet för passagerar- och godstransport. Det handlar alltså om ett bättre samordnat arbete för förbättra spårens skick samt om mer regelbundna och punktliga tåg.

Källa: http://www.gouvernement.fr/les-10-bonnes-nouvelles-de-la-nouvelle-annee

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp